A kisgyerekes szülők közvetlenül érzékelik a gyermekgondozással foglalkozó intézmények kapacitáshiányát, vélhetőleg ezért gondolkodnak egyre többen ilyen jellegű vállalkozás indításában....
Ajánlott oldalak
2009-12-13 10:20
Majoros-Tóth Orsolya
Variációk START kártyára - 1.rész
Munkáltatók és munkavállalók egyaránt hasznát láthatják a START kártyának, és a kártya különböző változatainak. (START PLUSZ és START EXTRA) …de hogyan igényeljük, hogyan használjuk ezeket? Mi a különbség közöttük?

A START kártya


A Start Kártya a pályakezdő  fiatalok foglalkoztatásának kedvezménye. Kiváltására jogosult, aki a huszonötödik életévét, felsőfokú végzettség esetén a harmincadik életévét még nem töltötte be, és tanulmányait befejezte vagy megszakította. Fontos kritérium, hogy az igénylő a tanulmányainak befejezését követően első ízben létesítsen foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt, vagy ösztöndíjas foglalkoztatási jogviszonyt, és e jogviszony létesítését megelőzően megbízási szerződés, vállalkozási szerződés alapján vagy egyéni vállalkozóként se végezzen munkát. (2004. évi CXXIII. törvény)

 


 


START kártya igénylése


A START kártyát a lakóhely szerint illetékes adóhatóságnál (APEH) kell formanyomtatványon igényelni. Közvetlenül a munkába állás időpontja előtt célszerű ezt megtenni, mert a kártya kiállításának napján azonnal elkezd ketyegni az érvényességi határidő!


Az igénylésekor az adóhatóság  által e célra rendszeresített nyomtatvány kitöltésével nyilatkozatot kell tenni a kérvényezőnek a következő adatokról:

- befejezte vagy megszakította-e tanulmányait;
- rendelkezik-e felsőfokú  végzettséggel;
- tanulói vagy hallgatói jogviszonya megszűnését követően először létesít-e foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt vagy ösztöndíjas foglalkoztatási jogviszonyt, és e jogviszony létesítését megelőzően megbízási szerződés, vállalkozási szerződés alapján vagy egyéni vállalkozóként sem végzett munkát;
- a START-kártya igénylésekor mely munkaadónál áll foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban vagy ösztöndíjas foglalkoztatási jogviszonyban, ilyen jogviszony fennállása esetén a jogviszony kezdetének dátumáról, amennyiben azt 2005. október 1-jét megelőzően pályakezdőként vagy ösztöndíjas foglalkoztatottként létesítette;
- az igénylés okáról, feltüntetve, hogy első vagy ismételt igénylésről van szó; ismételt igénylés esetén fel kell tüntetni, hogy azt a korábbi START-kártya elveszése (ide értve a jogtalan eltulajdonítást is), megrongálódása, megsemmisülése, indokolja-e.


A START-kártyát igénylő  személy a nyilatkozattételével egyidejűleg a felsőfokú végzettségét bizonyító oklevéllel (diplomával) vagy a felsőfokú oktatási intézmény által kiadott, a diploma adataival egyező tartalmú igazolással, külföldön szerzett diploma esetén az elismerést, illetve a honosítást igazoló határozat bemutatásával igazolja a felsőfokú végzettségét. Ha a középfokú végzettség alapján kiváltott START kártya tulajdonosa a kártya érvényessége alatt felsőfokú végzettséget szerez, köteles azt munkaadójának és az állami adóhatóságnak haladéktalanul bejelenteni.


A munkaadó jelentős járulékkedvezményekben részesül, ha START kártyával rendelkező alkalmazottat foglalkoztat. A kedvezmények köre:

- tételes egészségügyi hozzájárulás alóli mentesség,
- a munkaadói járulék és a tb-járulék együttes összege helyett a foglalkoztatás első évében a bruttó munkabér 10%-ának, második évében 20%-ának megfelelő fizetési kötelezettség. A munkaadó abban az esetben kapja meg ezt a kedvezményt, ha alap- és középfokú végzettséggel rendelkező, vagy végzettséggel nem rendelkező pályakezdő fiatal esetében legfeljebb a kötelező minimálbér másfélszeres, felsőfokú végzettségű pályakezdő fiatal esetében a minimálbér kétszeres összegét fizeti.


START kártya érvényessége

A kártya érvényességének időtartama a kiállítás keltétől számított két év. (A START-kártya kiállításának kelte azonos a nyilatkozat nyomtatvány adóhatósághoz történő benyújtásának napjával. Postai úton érkezett nyilatkozat esetén a kiállítás kelte az adóhatósághoz történő beérkezés napja.)


A START kártya kiváltására egy alkalommal van lehetőség. Új kártyát csak abban az esetben igényelhet az ügyfél, ha megrongálódik, megsemmisül, vagy elveszíti azt. (Természetesen az érvényesség nem indul újra a dokumentum elvesztése esetén.)


A kártya érvényességi ideje két év, de legfeljebb a kiállítás keltétől az igénylő huszonötödik életévének, felsőfokú végzettséggel rendelkező igénylő esetén a harmincadik életévének betöltéséig.

START kártya igénylés  esetén kell-e fizetni?

A kártya első alkalommal történő kiadása díjmentes. Díjmentesen adják ki a kártyát akkor is, ha a korábban kiadott kártyán szereplő adat megváltozott vagy téves, továbbá ha azt a felsőfokú végzettséget szerzett munkavállaló arra tekintettel kéri, hogy a részére korábban kiadott START-kártya érvényessége két évnél azért rövidebb, mert az érvényesség a kártyatulajdonos munkavállaló huszonötödik életéve betöltésével lejár. Ugyancsak díjmentesen adják ki a kártyát minden olyan törvényben előírt esetben, amikor az igénylő új kártyára válik jogosulttá.

A kártya tulajdonosa a kártya ismételt kiadásáért 2.200,- forint összegű igazgatási
szolgáltatási díjat fizet, ha az új kártya (cserekártya) kiadása az eredeti kártya birtokából való elkerülés (megsemmisülés, elveszés vagy jogtalan eltulajdonítás), illetőleg megrongálódás miatt válik szükségessé.


Milyen adatokat tartalmaz a Start kártya?

Az adóigazolványt kiegészítő  kártya a következő adatokat tartalmazza:
a) a kártya tulajdonosának neve, születési ideje, születési helye, anyja neve;
b) a kártyatulajdonos adóazonosító  jele;
c) a kiállítás kelte;
d) az érvényesség időtartama.


A kiváltásra jogosult személy vagy meghatalmazottja kérelmére, a kártya kiállítását megelőzően, az állami adóhatóság területi szerve igazolást ad ki a fenti adatokról.

Cimkék: munkaerő
Tetszett? Ossza meg a cikket!
Hozzászólások : Variációk START kártyára - 1.rész
Hozzászólások száma: 0 db

 
2021 Copyright © Sikeres.hu 3.1 - Epicenter Market Limited.