Engedélyköteles társas vállalkozói tevékenység vagy bármely egyéni vállalkozás esetén a szükséges végzettségről a területileg illetékes okmányirodánál kell érdeklődni. Náluk van ugyanis egy nagyon...
Ajánlott oldalak
2009-12-08 11:50
Majoros-Tóth Orsolya
Őstermelői kisokos
Ki lehet őstermelő? Milyen szabályozások vonatkoznak az őstermelőkre? Mi nevezhető családi gazdaságnak?

Ki lehet őstermelő?

A törvény egy kacifántos definícióval magyarázza meg az „őstermelő” mibenlétét. Mi az egyetlen gigászi körmondatot rövidebb mondatokra bontottuk, a könnyebb értelmezhetőség kedvéért: 

Mezőgazdasági őstermelőnek minősül az a 16. életévét betöltött, nem egyéni vállalkozó magánszemély, aki a saját gazdaságában a meghatározott termékek előállítására irányuló tevékenységet folytat. Ennek igazolására őstermelői igazolvánnyal rendelkezik.

A szabályozás őstermelőként tekint azokra a személyekre is, akik az Európai Unió Közös Agrárpolitikája magyarországi végrehajtásában részt vesznek, illetve a nemzeti agrártámogatási rendszerről szóló kormányrendelet szerint nyilvántartott mezőgazdasági termelő magánszemélyek. A termőföldről szóló törvény szerint családi gazdálkodónak minősülő magánszemélyt és ezen személynek a családi gazdaságban - nem hivatalos alkalmazottként - közreműködő családtagját is őstermelőnek tekintjük.

Az őstermelői igazolvány


Az őstermelői igazolvány az őstermelői tevékenységből származó bevételek nyilvántartására alkalmas. Ez egy hitelesített, érvényesített igazolvány, amely tartalmazza a mezőgazdasági őstermelő azonosító adatait és az adókötelezettség teljesítéséhez szükséges egyéb, a kormányrendeletben meghatározott adatokat.

Vetőmag-bértermelés, bérnevelés, bérhizlalás, kihelyezett állattartás esetén bevételnek számít a termék vagy állat teljes átvételi (bruttó) ára. A jövedelem megállapításakor a termék vagy állat kihelyezési értéke költségként érvényesíthető.

Őstermelői igazolvány kiváltása


Adókártyát, adószámot kell igényelni a leendő őstermelő lakóhelye szerint illetékes adóhatóságtól. Adókártya nélkül nem kapható őstermelői igazolvány!

Az őstermelői igazolvány ügyintézését a területileg illetékes falugazdász végzi. Az őstermelői igazolvány kiváltásához az igazolvány kiállítója jelenlétében nyilatkozatot kell tenni a termelésre és a saját termelésű termékek értékesítésére vonatkozó adatairól, továbbá arról, hogy rendelkezik olyan saját gazdasággal, amely alkalmas a nyilatkozata szerinti termelés és értékesítés elérésére. (Idetartozik az erdei „termékek” gyűjtése is, de akkor engedéllyel kell rendelkezni az erdőterület tulajdonosától.) Az igényléshez szükséges egy 30 napnál fiatalabb földhasználati lapszemle, adóazonosító jel, adószám, lakcímkártya, személyi igazolvány. Állattenyésztés esetén szükséges a tenyésztőszervezeti igazolás vagy az ENAR kód.

Több őstermelő, ugyanazon a földterületen

Ha más őstermelővel együtt ugyanazon gazdaságra, termelési eszközre vonatkozóan úgy nyilatkoztak, hogy azon (azzal) közösen folytatják az őstermelői tevékenységet, a nyilatkozatának tartalmaznia kell azt is, hogy minden nyilatkozó személy folyamatosan részt vesz a gazdaság, a termelési eszközök működtetésében. Fel kell tüntetni a nyilatkozatban a saját termelést biztosító földterület helyét, nagyságát – művelési áganként –, valamint az állat tartására alkalmas épületek adatait.

Az őstermelő családi gazdasága

Az őstermelő által használt családi gazdaság legfeljebb 300 hektár nagyságú termőföld lehet. (Szántó, mező, erdő, stb…) Ennek tulajdonjogával, vagy haszonbérletével kell rendelkeznie a gazdálkodó családnak. Az őstermelő a termőföld és az ahhoz tartozó - leltárban megjelölt- vagyontárgyak (épület, mezőgazdasági berendezés, felszerelés, gép, állatállomány, készlet stb.) hasznosításával legalább egy családtag teljes foglalkoztatásán és a többi családtag közreműködésén alapuló gazdálkodást folytat.

Ki számít családi gazdálkodónak?

Családi gazdálkodó a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatalnak a családi gazdaság központja szerinti illetékes területi szervénél nyilvántartásba bejegyzett azon személy, aki
- a családi gazdaság vezetőjeként annak tevékenységi körében jogokat szerezhet és kötelezettségeket vállalhat,
- élethivatásszerűen mezőgazdasági, illetve mezőgazdasági és kiegészítő tevékenységet folytat,
- mezőgazdasági vagy erdészeti szakirányú képzettséggel rendelkezik, vagy ennek hiányában igazolja, hogy legalább 3 éve folytatja a mezőgazdasági, illetve mezőgazdasági és kiegészítő tevékenységét és ebből árbevétele származott,
- legalább 3 év óta a bejelentett állandó lakhelye a családi gazdaság központjaként megjelölt településen van.

A gazdálkodó család tagjai:

A hatályos jogszabályok szerint a gazdálkodó család tagjai a családi gazdálkodó, annak házastársa, élettársa, kiskorú gyermeke, unokája, valamint a gazdálkodó család tagjaként bejelentkezett nagykorú gyermeke, szülője. Gyermeken az örökbe fogadott, a mostoha és a nevelt gyermeket is érteni kell.

Ki számít mezőgazdasági kistermelőnek?

Az a mezőgazdasági őstermelő, akinek az e tevékenységéből az adóévben megszerzett bevétele a 7 millió forintot nem haladja meg, mezőgazdasági kistermelőnek minősül.
Mezőgazdasági őstermelői tevékenység
Mezőgazdasági őstermelői tevékenységnek minősül a saját gazdaságban történő növénytermelés, ültetvénytelepítés, állattenyésztés, valamint a termékfeldolgozás is akkor, ha az saját gazdaságban történő alapanyag felhasználásával történik. Mezőgazdasági őstermelői tevékenység továbbá a saját gazdaságban egyes mezőgazdasági termékek jogszabályba nem ütköző gyűjtése, valamint a saját tulajdonú földterületen végzett erdőgazdálkodás. A termékekre és termelésre vonatkozó részletes leírást az 1995. évi CXVII törvény 6. számú melléklete tartalmazza.


Mikor adómentes az őstermelői jövedelem?

Ha a mezőgazdasági őstermelő e tevékenységből származó bevétele az évi 600 ezer forintot nem haladja meg, ezen bevételéből jövedelmet nem kell figyelembe vennie, bevétele adómentesnek minősül.

A vonatkozó adójogszabályokról a Pénzügyminisztérium honlapja ad tájékoztatást.

Tetszett? Ossza meg a cikket!
Hozzászólások : Őstermelői kisokos
Hozzászólások száma: 0 db

 
2020 Copyright © Sikeres.hu 3.1 - Epicenter Market Limited.